بیاناتلار

اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز به مناسبت 12 دسامبر 1945هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری آزربایجان جنوبی

اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی احواز به مناسبت 12 دسامبر 1945هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری آزربایجان جنوبی

همسنگران تورک آزربایجان جنوبی
ملل تحت اشغال ایران

سال 1945 و در چنین روزهایی و در شرایطی که دولت اشغالگر ایران بدون حتی شلیک یک گلوله در دو جنگ جهانی اول و دوم تسلیم شده بود، ملل آزربایجان جنوبی و احواز اشغالی از شرایط اقلیمی و جهانی پیش آمده استفاده نمودند تا دولتهای ملی خویش را تاسیس نمایند تا به فصلی از اشغالگری و سیاستهای ضد انسانی اشغالگران ایرانی که خود نیز ساخته و پرداخته شرایط بعد از جنگ جهانی اول بود، پایان دهند. درچنین شرایطی در آزربايجان رهبر پیشرو و مبارز ملت تورک آزربايجان جنوبی شادروان “پیشه وری” جمهوری مستقل آزربايجان به پایتختی تبریز را بنیان نهاد و اولین جمهوری عصر نوین آزربايجان را علام نمود و به ریاست آن انتخاب شد.

جمهوری که هدف آن استقلال و آزادی ملت تورک آزربایجان جنوبی از یوغ اشغالگران ایرانی و ایجاد جامعه ای دمکراتیک مدنی و مرفه بود. ناگفته پیداست چنین دولتی با اندیشه و اهداف شوم اشغالگران ایرانی و بخشی از استعمارگران و نیروهای قالب جنگ جهانی دوم نمی ساخت. تا جاییکه حکومتهای وقت انگلیس و آمریکا با کمک همه جانبه سیاسی و نظامی به نیروهای شوونیسم فارس بعد از گذشت نزدیک به یک سال، مجددا دولت مستقل آزربايجان جنوبی را ساقط نموده و با نقض اساسی ترین حقوق ملت تورک آزربايجان جنوبی که همانا حق تعیین سرنوشت است، مرتکب جنایت شده دهها هزار شهروند آزربايجان را به قتل رسانده، تمامی موسسات ملی و مدنی تازه تاسیس جمهوری آزربايجان از جمله پارلمان آن را منحل اعلام نموده و در تبریز و دیگر شهرهای آزربايجان جنوبی حکومت نظامی اعلام نمودند.

ملت همسنگر تورک آزربایجان جنوبی
ملت عرب احواز 12 دسامبر؛هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری آزربايجان جنوبی را به ملت تورک آزربايجان جنوبی و کلیه سازمانهای مبارز و همرزم تورک تبریک گفته، جنایت اشغال مجدد آن توسط رژیمهای پهلوی و جمهوری(ضد) اسلامی را شدیدا محکوم کرده و دوشادوش ملت تورک آزربايجان جنوبی تا احیای استقلال کامل این سرزمین و تاسیس دولت ملی مستقل آن به مبارزه علیه فاشیسم و اشغالگران ایرانی ادامه خواهد داد.

زنده باد اتحاد ملل تحت اشغال ایران برای رسیدن به استقلال و آزادی

جبهه دمکراتیک مردمی احواز

Related Articles

Back to top button