بیاناتلار

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران” ۲۱ آذر روز تاسیس دولت آذربایجان جنوبی را تبریک می گوید

۲۱ آذر ۱۳۲۴ ملت تورک آذربایجان جنوبی به رهبری سید جعفر پیشه وری نیروهای رژیم اشغالگر فارس را از سرزمینهای آذربایجان جنوبی بیرون رانده و دولت آذربایجان جنوبی را از دوباره برپا کرد.

۲۱ آذر ۱۳۲۴ ملت تورک آذربایجان جنوبی به رهبری سید جعفر پیشه وری نیروهای رژیم اشغالگر فارس را از سرزمینهای آذربایجان جنوبی بیرون رانده و دولت آذربایجان جنوبی را از دوباره برپا کرد.

حکومت ملی آذربایجان در کوتاه مدت بادست آوردهای مهم سیاسی، اقتصادی و امنیتی و تامین رفاه ملت تورک آذربایجان جنوبی مورد توجه دیگر ملل غیر فارس تحت اشغال ایران و حتی محققان جهان قرار گرفت.

ویلیام داگلاس محقق آمریکای می نویسد ” دست آوردهای یک ساله حکومت ملی آذربایجان بمراتب بیشتر از دوران حکومتهای پهلوی پدر و پسر بود” و در ادامه می نویسد “اگر امروز هم رای گیری شود باز ملت آذربایجان به حکومت ملی رای می دهند.”

لذا رژیم اشغالگر پهلوی با تحریف حقایق و ادعای کمونیست بودن حکومت آذربایجان وبا تحریک افکار بین المللی و تاکید بر ضرورت جلوگیری از توسعه کمونیسم، توانست حمایت آمریکا و انگلیس را جلب و با بمباران هوائی ، تجاوز زمینی و قتل بیش از پنچاه هزار تورک، آذربایجان جنوبی را اشغال کند و با بیشرمی تمام تجاوز به زنان و دختران و سر بریدن مردان و پسر بچه ها را روز نجات آذربایجان نامیدند. باز ویلیام داگلاس می گوید” تجاوز ایران به آذربایجان آنچنان وحشتناک بود که روی اشغالگران روس را که چندین بار آذربایجان جنوبی را اشغال کرده بوند ،سفید کرد.”

علارغم سرکوبهای وحشیانه، تبعید ،زندان و شکنجه رژیم اشغالگر فارس هرگز نتوانست ملت تورک را فارس سازد و امروزه ملت تورک آذربایجان با شعارهای : هارای هارای من تورکم – تبریز باکو آنکارا- بیز هارا فارسلار هارا (ما کجا و فارسها کجا)- آذربایجان جنوبی ایران نیست و شعار آزادی عدالت و حکومت ملی فریاد استقلال سر داده و دوشادوش دیگر ملل غیر فارس برای دفع اشغالگران فارس و اعلام استقلال خود مبارزه میکند .

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران ” ۷۶ مین سالروز تاسیس دولت ملی آذربایجان جنوبی را به ملت تورک آذربایجان تبریک گفته آنرا رمز پیروزی دانسته و اطمینان داردکه ملت تورک آذربایجان جنوبی مجددا دولت ملی خود را برقرار و حکومت اشغالگر ایران را برای همیشه دفع خواهد کرد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت “ایران” اشغال سرزمینهای آذربایجان جنوبی و دیگر ملل غیر فارس توسط رژیم اشغالگر ایران را محکوم کرده وخواهان خروج بی قید وشرط اشغالگران فارس می باشد.

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت” ایران ” از مجامع دمکراتیک بین المللی دعوت می کند تا باحمایت از مبارزات ملل غیرفارس تحت اشغال ایران برای رهای از اشعال ایران به تحقق دمکراسی و تامین صلح در منطقه و جهان یاری رسانند.

هرچه گسترده تر باد اتحاد ملل غیرفارس بر علیه اشغالگران ایران .

جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت ” ایران”

۱۹ آذر ۱۴۰۰

Related Articles

Back to top button