بیاناتلار

دادگاههای نمایشی اسیر حبیب اسیود احوازی در بیدادگاه های رژیم اشغالگر ایران را محکوم میکنیم.

اتهامات توخالی رژیم اشغالگر ایران و پخش اعترافات دروغین زیر شکنجه هیچ اعتبار حقوقی و سیاسی ندارد. رژیم اشغالگر ایران برای سرکوب مبارزات ملل از تمامی شیوه‌های غير قانونی و غير اخلاقی اعم از ترور، شکنجه و اعدام استفاده کرده ولی علی‌رغم تمامی فشارهای رژیم مبارزات استقلال طلبانه این ملل هر روز گسترده تر شده و به تهدید جدی علیه رژیم تبدیل شده است.

اطلاعيه مشترك

اتهامات توخالی رژیم اشغالگر ایران و پخش اعترافات دروغین زیر شکنجه هیچ اعتبار حقوقی و سیاسی ندارد.

رژیم اشغالگر ایران برای سرکوب مبارزات ملل از تمامی شیوه‌های غير قانونی و غير اخلاقی اعم از ترور، شکنجه و اعدام استفاده کرده ولی علی‌رغم تمامی فشارهای رژیم مبارزات استقلال طلبانه این ملل هر روز گسترده تر شده و به تهدید جدی علیه رژیم تبدیل شده است.

رژیم تروریست ایران برای کم رنگ نشان دادن مبارازات ملل بر علیه اشغالگری ایران که تاریخی صد ساله دارد سعی میکند که این جنبش مردمی صد ساله را دست ساخت کشورهای دیگر نشان داده تا مانع پیوستن بیشتر مردم به این مبارزات شود. همان اتهاماتی را که شاه به مبارزان ملل میزد و تظاهرات میلیونی را بر آمده از آنسوی مرزها قلمداد می کرد و وارث آن امروز تکرار می کند.

رژیم اشغالگر ایران با ربودن فعالین و مخالفین سیاسی و حتی در بعضی موارد افراد عادی با بزرگ نمایی نحوه آدم ربایی‌اش در وحله اول قدرت نمایی کرده و بعد از آن با اخذ اعترافات دروغین زیر شکنجه‌های طاقت فرسا و پخش آنها در یک سیرک فضای مبارزات بر حق ملل غیر فارس تحت اشغال ایران را محصول کشورهای دیگر نشان داده تا شاید از مشروعیت آن در بین مردم منصوب به ملل غیرفارس بکاهد. وليكن این شیوه های کهنه و شناخته شده تاثیری بر مبارزات ملل نگذاشته و می‌رود که با اخراج نیروهای اشغالگر فارس دولتهای ملی و مستقل خود را تشکیل دهند.

آخرین قربانی این شیوه آدم ربایی فعال عرب احوازی آقای حبیب اسیود می‌باشد که زیر شکنجه های وحشیانه رژیم مجبور به اعتراف اعمال انجام نشده گردیده و با مونتاژ و پخش این به اصطلاح اعترافات، رژیم تروریست ایران می خواهد حبیب اسیود را اعدام کند تا شاید رد پایی از سناریوی خود به‌جا نگذارد.

ما احزاب و سازمانهای امضاء کننده زیر اعلام می کنیم که اعترافات اسرای در بند رژیم تروریست که در زیر شکنجه‌های وحشیانه گرفته شده و می شوند سرتاپا بی اساس و دروغ بوده، وهیچ گونه اعتبار حقوقی و سیاسی نداشته و محکوم است. حبیب اسیود یکی از این اسراى در دست رژیم اشعالگر ایران میباشد که با استناد به دروغهایی بنام اعتراف که از پیش به وی دیکته و با شکنجه مجبور به تکرار آنها شده است با خطر اعدام روبر است. ما ضمن محکوم کردن رژیم متجاوز ایران خواهان آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و خروج بی قید و شرط رژیم اشغالگر ایران از سرزمین ملل غیرفارس وتحویل اداره امور به دست صاحبان اصلی آن بوده و از تمامی نیروهای دمکراتیک و حقوق بشری دعوت می کنیم تا با فشار بر رژیم تروریست ایران مانع اعدام حبیب وحبیب ها گردند.
امضاء کنندگان:

۱- حزب استقلال آذربایجان جنوبی
٢- جبهه دمكراتيك مردمي احواز
٣- بلوچستان راجی زرمبش
۴- مرکز حقوق بشر آذربایجان جنوبی
۵- جبهه دمكراتيك أحواز
۶- اتحاد دمکراتیک تورکهای آذربایجان جنوبی(گ-آ-ت-د-ب)
۷- جنبش آزادی‌بخش بلوچستان BFM
۸- اتحاد ملی دمکراتیک تورکمنستان جنوبی
۹- مرکز حقوق بشر تورکمنستان جنوبی در کانادا
١٠- مركز حقوق بشر احواز
۱۱- حزب لبیرال دمکرات آذربایجان جنوبی
۱۲- تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان
۱۳- جمعیت آذربایجانیان استرالیا
١٤- حزب سربستی كردستان
۱۵- حزب مرکزی آذربایجان ACP
۱۶- حزب دموکرات آذربایجان جنوبی
۱۷- جنبش بیداری ملی آذربایجان جنوبی

Related Articles

Back to top button